Priester in Schwabegg - Dušni pastirji v Žvabeku

Lenart Wolgang war einer der ersten Priester in Schwabegg (1616 - 1625). Von 1740 - 1765 war Jožef Valentitsch Priester in Schwabegg, dies bezeugt ein Grabstein mit lateinischer Inschrift im Altarraum der Pfarrkirche:
Jožef Valentitsch, geboren am 23.08.1697, 26 Jahre Vikar in Schwabegg, Wohltäter der Kaplanei, sehr verdient um die Kaplanei gestorben 22.04.1765. Dieser Priester hat im Jahre 1757 der Kaplanei 1000 Goldinar gespendet. Der Bauer Luka Pribornig spendete 3000 Goldinar für die Pfarre.

Med prvimi dušnimi pastirji v Žvabeku, čigar ime se je ohranilo v listinah je Lenart Wolgang, ki je bil v Žvabeku med leti 1616 in 1625. V fari je pokopan vikar Jožef Valentitsch, ki je bil v Žvabeku nad 25 let (1740-1765), kot to priča nagrobni kamen v oltarnem prostoru župnisjke cerkve, kjer je latinski napis:
Preč. g. Jožef Valentitsch, rojen 23.08.1697, 26 let vikar v Žvabeku, dobrotnik kaplanije, zelo zaslužen, umrl 22.04.1765. Ta župnik je namreč leta 1757 daroval 1000 goldinarjev, kmet Luka Pribornig pa 3000 za kaplanijo.                     IMG 3568

                                               

V zadnjih 200 letih so v Žvabeku opravljali dušnopastirsko službo:
In den letzten 200 Jahren haben folgende Priester in Schwabegg ihr Amt ausgeübt:   

1616-1625           Lenart Wolgang
(älteste urkundliche Erwähnung - najstarejši zapis v listinah)

[...]

1740-1765           Josef Valentitsch (Grabstein in der Kirche - nagrobni kamen v cerkvi)

1766-1788           Matej Mautz

1788-1789           Janez Piko

1789-1805           Jožef Rohrmeister

1805-1806           Jernej Ladinik

1806-1812           Matija Obiltschnik

1812-1815           Matevž Fink

1815-1816           Martin Schmid

1816-1823           Simon Repnik

1823-1823           Jožef Paternusch

1824-1834           Anton Schurkl

1834-1838           Janez Miklau

1838-1865           Lovrenc Deutschmann

1865-1867           Franc Zeppitz

1867-1885           Jožef Leskovar
grob ob farni cerkvi - beigesetzt in Schwabegg  

1885-1905           Matevž Randl
danach Propst in Eberndorf, dort 1927 verstorben - nato prošt v Dobrli vasi, kjer je 1927 umrl

1905-1948           Franc Uranšek
43 Jahre Pfarrer in Schwabegg, dies in der schwierigen Zeit der beiden Weltkriege, begraben an der Pfarrkirche - 43 let vzorno deloval v tej fari in to v najtežjih letih obeh svetovnih vojn in je ob farni cerkvi pokopan                            

1947-1948           p. Janez Rovan SDB (Kaplan, Begründer der Dreikönigsaktion - kaplan, začetnik trikraljevske akcije)

1948-1951           Matej Igerc
                            provizor, župnik v sosednji fari Suhi,
                            Pfarrprovisor, Pfarrer in der Nachbarpfarre Neuhaus- Suha

1951-1963           Ignacij Zupan
                            dolgoletni župnik na Obirskem, je 12 let pastiroval v Žvabeku, kjer je umrl in bil pokopan, 
                            langjähriger Pfarrer in Ebriach, 12 Jahre Pfarrer in Schwabegg, dort verstorben und beigesetzt

1963-1964           Vinko Zaletel
                            ki je to faro soupravljal iz Vogrč, 
                            von Rinkenberg aus die Pfarre mitbetreut

1964-2014           Simon Wutte 
                            duhovni svetnik, 2014 častni občan občine Suha
                            Geistlicher Rat, 2014 zum Ehrenbürger der Gemeinde Neuhaus ernannt

2015                    Msgr. Mag. Ivan Olip 
                            dekan in mestni župnik v Pliberku, od 01.01. do 31.08.2015 soopravljal iz Pliberka
                            Dechant und Stadtpfarrer von Bleiburg, von 01.01. bis 31.08.2015 aus Bleiburg mitbetreut

2015                    Prof. Mag. Michael Golavčnik
                            9 let farni predstojnik v Logi vasi - 9 Jahre lang Pfarrvorsteher in Augsdorf
                            od 2006 profesor za katoliški verouk na ZG/ ZRG za Slovence v Celovcu
                            seit 2006 Professor für Katholischen Religionsunterricht am BG/ BRG für Slowenen in Klagenfurt

                            od 01. septembra 2015 vodi župniji Žvabek in Suho
                            seit 01. September 2015 Leitung der Pfarren Schwabegg- Žvabek und Neuhaus- Suha

  • IMG_01
  • IMG_02
  • IMG_03
  • IMG_05 

Suchen