Dekanatskleruskonferenz • Dekanijska konferenca

Bitmap in Karte Dizese

 

Vorbereitung auf die Dekanatsratssitzung mit Dechantenwahl Priprava na sejo dekanijskega sveta z volitvami dekana

Am 19. Jänner 2017 fand die monatliche Dekanatskonferenz der Priester und pastoralen Mitarbeiter auf Einladung des Pastoralassistenten, Herrn Mag. Sašo Popijal, in seinem Eigenheim in Vuhred in Slowenien statt. Auf diese Weise haben wir auch den Schritt über die Grenze getan, die ja keine mehr ist. Es wurde dabei auch vereinbart, in Zukunft einmal im Jahr auch eines der Nachbardekanate in der Erzdiözese Maribor zu besuchen und ggf. bei den Dekanatskleruskonferenzen teilzunehmen, um die pastorale Situation besser kennen zu lernen.
Schwerpunkt des Gespräches in der letzten Dekanatskleruskonferenz war die bevorstehende Sitzung des Dekanatsrates und die Wahl des Dechanten des Dekanates Bleiburg am 16. Februar 2017 im Pfarrhof in Bleiburg. Dabei wurden auch zukünftige Entwicklungen des Dekanates angesprochen. Die Dekanatsratsmitglieder und die PGR-Obleute der beiden Pfarren Schwabegg- Žvabek und Neuhaus- Suha wurden durch die schriftliche Aussendung des H.H. Dechanten informiert, auf Wunsch von Pfarrangehörigen veröffentlichen wir das korrigierte Protokoll dieser Sitzung in beiden Sprachen.

 

Pliberški pastoralni asistent mag. Sašo Popijal je 19. januarja 2017 vabil vse duhovnike in pastoralne sodelavce dekanije Pliberk v svojo novozgrajeno hišo v Vuhredu pri Radljah ob Dravi. Ob tej priložnosti smo mu tudi čestitali za njegov 44. rojstni dan, ki ga je obhajal ravno na ta dan. Zanimivo je bilo tudi pogledati onkraj meje, katere v bistvu ni več. Domenili smo se, da bomo v prihodnje vsako leto obiskali saj eno sosednjo dekanijo ali duhovnike mariborske nadškofije, da bi tako bolje spoznali pastoralno situacijo v teh krajih.
Tokratno težišče pogovora je bila priprava na sejo dekanijskega sveta v četrtek, dne 16.02.2017 ob 19:00 uri v pliberškem župnišču, kjer bodo tudi potekale volitve dekana, ker je sedanjemu mandatna doba potekla. Ker smo tudi obravnavali načrte za prihodnost pliberške dekanije, objavimo po želji mnogih popravljen zapisnik zadnje seje.

 

ZAPISNIK

Dekanijska konferenca duhovnikov in pastoralnih sodelavcev

dekanije Pliberk


v Vuhredu (Radlje ob Dravi), 19.01.2017, 10:30 – 12:00 h

Pliberški pastoralni asistent mag. Sašo Popijal je tokrat vabil v svojo novozgrajeno hišo v Vuhredu tudi ob priložnosti njegovega 44. rojstnega dneva, ki ga je obhajal ravno na ta dan.

1.    Molitev dnevne molitvene ure

2.    Duhovna misel gostitelja o molitveni osmini za edinost kristjanov

3.    Pogovor: Izmenjava izkušenj:

-   "Dolga noč cerkva" in "molitveni dan žena" v Pliberku v sodelovanju z evangeličansko skupnostjo v Erazmusovi kapeli.

-   Skupnost Taize: sprava med razdeljenimi kristjani in ločenimi narodi.



4.    Statistika in podatki 2016:

-   Župnije Šmihel, Žvabek in Suha dekanu oddale statistiko za leto 2016.

5.    Volitve župnijskega sveta:

-   Postopek predlaganja kandidatov teče, anonimno predlaganje, samostojnost volilnih odborov.

6.    Dekanijski svet – volitve dekana dekanije Pliberk:

-   Dekanu msgr. mag. Ivanu Olipu poteče mandat 15.02.2017, ponovna izvolitev dekana potrebna (vodi prelat stolni kanonik konz. sv. mag. Matthias Hribernik).

-   Vikar p. mag. Kramberger predlaga izvolitev dekana za dekaniji Pliberk in Dobrla vas, ker ga v Dobrli vasi nimajo, tako združitev obeh dekanij.

-   Dekan Olip odvrne, da s strani škofije ni take pobude:

imel pogovor z vizitatorjem dekanije in z zastopnikom v perzonalni komisiji mag. Jankom Krištofom. On je zaznal, da s strani pliberške dekanije ni večine in da menda dekan Olip sam noče prevzeti obe dekaniji, zato on to „krivdo“ rad vzame nase.

-   Duh. Golavčnik predlaga, da župnija Kazaze pride spet v upravo pliberške dekanije, tako razbremenimo Dobrolčane in so prosti v svoji dekaniji.

-   Duh. Thaler poudari, da je bolj smiselna enota Šmihel, Šteben in Globasnica. Šmihelsko farno območje Večna vas in Strpna vas spadata pod občino Globasnico, tudi otroci hodijo tja v šolo. Kazaze bolj paše v Dobrlo vas, saj je to tudi ista občina. On predlaga, da naj pride do zamenjave teh far med dekanijama (saj tedaj, ko bo potrebno fari Šteben in Globasnico novo zasesti).

-   Dek. Olip predlaga, da trenutno pustimo, kot je, volitve dekana v čet., 16.02.2017 ob 19:00 uri v Pliberku.

-   Sobotni čas duh. Tratarja še ni dorečen, ali 01.07.2017 ali 01.01.2018, več varijant, v tem času soupravljanje Kazaz s strani Šmihela.

7.    Izstopi iz Cerkve v dekaniji Piberk:

-   močen prirastek v Piberku in Šmihelu, v Žvabeku 2016 ni bilo izstopa.

-   več kategorij glede cerkvenega prispevka: zelo mladi, priseljenci iz drugih far (tovarna Mahle).

-   izstopajo tudi priseljenci iz Slovenije (v Pliberku jih je skupno 220), razlog: cerkveni prispevek, katerega v Sloveniji ni; po možnosti obisk tistih, ki so izstopili iz cerkve.

8.    Razno in skupnost pri kosilu:

-   Duhovniški dnevi v Št. Jurju ob jezeru: predaval zaslužni graški škof Kapellari na svoj znani način, pogovora krškega škofa z duhovniki iz terminskih razlogov ni bilo.

-   Sprememba pravil Mohorjeve: vprašanje, kako spraviti pravno osnovo bratovščine in vodenja podjetja skupaj, pogovor s kanclerjem in oficijalom Ibounigom, izredni občni zbor v pet. 27.01.2017 ob 10:30 uri.

-   Pregled nedeljskih sv. maš v dekaniji bo izdelal past. asist. Popijal.

-   Gostitelj nas je povabil na kosilo v restavracijo "Gold Pub", ki je lepo preurejena iz nekdanjih zadružnih hlevov v Radljah ob Dravi. Gostitelju smo dali prispevek za kosilo, saj gradi hišo za svojo družino.

-   Duh. Thaler se moral prej odpeljati, termin v Št. Jurju ob jezeru zaradi birme v Šmihelu (30.04.2017).

-   Stalni diakon Bernhard Wrienz, ki praznuje 22.01. svoj rojstni dan, je večino navzočih varno prevažal s svojim kombijem (zahvala tudi za prevzem stroškov prevoza).

 

Navzočnost in župnije:

-       dekan mag. Ivan Olip                                 (Pliberk, Vogrče)

-       duh. pomočnik Andrej Lampret                  (dekanija Pliberk)

-       prodekan mag. Slavko Thaler                    (Šmihel)

-       duh. mag. Michael Golavčnik                     (Žvabek, Suha)

-       duh. sv. Janez Tratar                                 (Kazaze, Dobrla vas)

-       stalni diakon past. asist. Bernhard Wrienz (Kazaze, Dobrla vas)

-       vikar mag. Franček Kramberger                 (Dobrla vas)

-       past. asist. mag. Sašo Popijal                    (Pliberk)


zapisnikar: mag. Michael Golavčnik
                                                                                Žvabek, 30.01.2017

 

 

PROTOKOLL

Dekanatskonferenz der Priester und pastoralen Mitarbeiter

des Dekanates Bleiburg

in Vuhred (Radlje ob Dravi), 19.01.2017, 10:30 – 12:00 h


Einladung des Pastoralassistenten Mag. Sašo Popijal in sein neuerbautes Haus in Vuhred in Slowenien
anlässlich seines 44. Geburtstages, wir gratulierten herzlich.

1.    Gebet der Mittagshore des Stundengebetes.

2.    Geistlicher Gedanke des Gastgebers zur Weltgebetswoche für die Einheit der Christen.

3.    Meinungsaustausch dazu:

-   Lange Nacht der Kirchen und Weltgebetstag der Frauen in Bleiburg in Zusammenarbeit mit der evangelischen Gemeinde (Erasmuskapelle).

-   Bruderschaft Taize: Versöhnungsarbeit zwischen den Völkern und den gespaltenen Christen.

4.    Statistik 2016:

-   Die Pfarren St. Michael ob Bleiburg, Schwabegg und Neuhaus haben dem H. H. Dechant die heurige Statistik übergeben.

5.    Pfarrgemeinderatswahl:

-   Es läuft die Phase der Kandidatenvorschläge, die diesmal anonym erfolgt (ohne Angabe des Vorschlagenden), Eigenständigkeit der Wahlauschüsse.

6.    Dekanatsrat – Dechantenwahl (Leitung: Prälat Domkapitular KR Mag. Matthias Hribernik, Klagenfurt):

-   Dechant Msgr. Mag. Ivan Olip läuft das Mandat am 15.02.2017 aus, erneute Wahl des Dechanten im Dekanatsrat notwendig (Priester und Vertreter der Pfarren). 

-   Vorschlag von Vikar P. Mag. Kramberger für die Dekanate Bleiburg und Eberndorf einen gemeinsamen Dechant zu wählen, da in Eberndorf diese Stelle vakant ist, dadurch Vereinigung beider Dekanate.

-   Dechant Olip: von Seiten der Diözese gibt es keine Pläne für die Vereinigung beider Dekanate, verweist auf diesbezügliches Gespräch mit Vorvisitator und Mitglied der Personalkommission Dechant Mag. Janko Krištof, dass von Seiten der Diözese erkannt worden ist, dass im Dekanat Bleiburg keine Mehrheit für diese Vereinigung besteht, angeblich soll auch er als Dechant dagegen sein, er nimmt dies gerne auf sich.

-   Pfarrvorsteher Golavčnik regt an, dass die Pfarre Edling wieder in die Betreuung der Priester des Dekanates kommt (St. Michael), um dadurch die jetzt betreuenden Eberndorfer zu entlasten für die kommenden Aufgaben im eigenen Dekanat.

-   Pfarrvorsteher Thaler verweist darauf, dass die Pfarren St. Michael, St. Stefan und Globasnitz viel sinnvoller eine pastorale Einheit bilden, denn ein Teil des Pfarrgebietes von St. Michael (Filialkirche Wackendorf, Ortschaft Traundorf) befindet sich in der politischen Gemeinde Globasnitz. Die Kinder dieser Ortschaften gehen auch dort zur Schule. Diese beiden Pfarren sind in das Dekanat Bleiburg aufzunehmen und werden nach der personellen Veränderung (Pfarrer Sticker) von St. Michael aus mitbetreut. Die Pfarre Edling passt besser zu Eberndorf, weil diese auch in der gleichen politischen Gemeinde Eberndorf liegt.

-   Dechant Olip meint, vorerst alles so zu belassen, die Wahl des Dechanten für das Dekanat Bleiburg erfolgt am Do., 16.02.2017 um 19:00 Uhr im Pfarrhof in Bleiburg.

-   Sabbatjahr von Provisor Tratar in Eberndorf: noch nicht fixiert, entweder am 01.07.2017 oder 01.01.2018, mehrere Varianten, in dieser Zeit Mitbetreuung der Pfarre Edling von St. Michael aus.

    
     7.   
Kirchenaustritte im Dekanat Bleiburg:

-   Anstieg in den Pfarren Bleiburg und St. Michael, in Schwabegg 2016 kein Austritt.

-   Mehrere Kategorien: sehr junge, die zum ersten Mal die Vorschreibung bekommen, Zugewanderte aus anderen Dekanaten (Mahle Filterwerk) und Zugewanderte aus Slowenien (allein in Bleiburg 220), Grund: wegen Kirchenbeitrag; wenn möglich, Besuch der Ausgetretenen.

8.    Allfälliges und Gemeinschaft beim Mittagessen:

-   Priestertage in St. Georgen am Längsee: Vortrag des emer. Diözesanbischofs von Graz- Seckau, Dr. Egon Kapellari, sehr leise gesprochen, Gespräch des hiesigen Diözesanbischofs mit den Priestern fand aus terminlichen Gründen nicht statt.

-   Veränderungen der Statuten der Mohorjeva- Hermagoras Bruderschaft: auch eine Firma, Beratung durch Offizial und Kanzler Dr. Jakob Ibounig, Außerordentliche Hauptversammlung am Fr., 27.01.2017 um 10:30 Uhr.

-   Erstellung einer Übersicht aller Sonntagsmessen im Dekanat, Plakat und auf der Dekanatshomepage durch PAss. Popijal.

-   Mittagessen im Restaurant "Gold Club", in den ehemaligen Genossenschaftsstallungen in Radlje ob Dravi, Beitrag an Gastgeber Popijal für Hausbau und Familie

-   Pfarrvorsteher Thaler musste früher fahren, Termin in Bildungshaus St. Georgen wegen Firmung in St. Michael (30.04.2017).

-   Dank an Ständigen Diakon PAss. Wrienz für die gemeinsame Fahrt mit dem Familienkombi und für die Übernahme der Fahrtkosten (GT 22.01.).


Anwesenheit und Pfarre(n):

-       Dechant Msgr. Mag. Ivan Olip                      (Bleiburg, Rinkenberg)

-       Aushilfspriester Andrej Lampret                   (Dekanat Bleiburg)

-       Vizedechant GR Mag. Slavko Thaler           (St. Michael ob Bleiburg)

-       Pfarrvorsteher Mag. Michael Golavčnik       (Schwabegg, Neuhaus)

-       Provisor GR Janez Tratar                            (Edling, Eberndorf)

-       Ständiger Diakon PAss. Bernhard Wrienz   (Edling, Eberndorf)

-       Vikar P. Mag. Franček Kramberger SJ        (Eberndorf)

-       PAss. Mag. Sašo Popijal                             (Bleiburg)


Protokollant: Mag. Michael Golavčnik                                                                          Schwabegg, 30.01.2017